0214444000

Numărul Contractului de finanțare/data

Cod SMIS

Axa / Obiectiv specific

Numele beneficiarului

Titlul proiectului

 

POCU 135/2/3/113589 /25.09.2017

113589
2. Îmbunatațirea situației tinerilor din categoria NEETs 2.3.Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

“INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de servicii avand ca obiect servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, cod CPV 55120000-7.

1. Procedura aplicata pentru atribuire este cea stabilita prin Normele procedurale interne privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea Nr. 98/2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr.31/05.12.2017.

2. Sursa de finantare: 15,56% – bugetul asigurarilor pentru somaj 84,44 % – fonduri nerambursabile

3. Oferta depusa de operatorii economici trebuie sa fie elaborata in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.

4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.02.2019

5. Limba de redactare a ofertei: romana

6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

7. Perioada de executare a contractului: 5 luni dar nu mai tarziu de 24.09.2021.

8. Adresa la care se depune oferta: sediul ANOFM, municipiul Bucuresti, str. Avalansei nr.20-22, sector 4.

9. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 15.02.2019, ora 10 10. Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon: 0743014880, 021/3039850, 021/3039851

Ordonator de Credite, Gheorghita-Daniela Barbu

MANAGER PROIECT Ramona COJOACA

Responsabil financiar Expert achizitii Carmen NICULESCU Eliza CRETU

Simona Tiparu Director, DCPFNFEMB