0214444000
Numărul Contractului de finanțare/data
Axa / Obiectiv specific
Numele beneficiarului
Titlul proiectului
POCU 135/2/3/113589 /25.09.2017
2.Îmbunatațirea situației tinerilor din categoria NEETs
2.3.Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
“INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de servicii avand ca obiect servicii postale, cod CPV 64112000-4.

1. Procedura aplicata pentru atribuire este cea stabilita prin Normele procedurale interne privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea Nr. 98/2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr.31/05.12.2017.
2. Sursa de finantare: 15,56% – bugetul asigurarilor pentru somaj 84,44 % – fonduri nerambursabile
3. Oferta depusa de operatorii economici trebuie sa fie elaborata in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.05.2018
5. Limba de redactare a ofertei: romana
6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
7. Perioada de executare a contractului: 40 luni dar nu mai tarziu de 24.09.2021.
8. Adresa la care se depune oferta: sediul ANOFM, municipiul Bucuresti, str. Avalansei nr.20-22, sector 4.
9. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 23.05.2018, ora 10
10. Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon: 0743014880, 021/3039850, 021/3039851

 

Caiet Sarcini Servicii Postale